Grammarlycz.cz

Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky prodeje software Grammarly prostřednictvím webového portálu grammarlycz.cz

Obchodní podmínky Medicomp s.r.o. se sídlem Prouskova 1724, 511 01 Turnov, IČ: 46342346, DIČ: CZ46342346, spisová značka C 21693 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, pro prodej licence Grammarly software prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.grammarlycz.cz.

1.Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky prodeje software (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti Medicomp s.r.o. se sídlem Prouskova 1724, 511 01 Turnov, IČ: 46342346, DIČ: CZ46342346, spisová značka C 21693 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové (dále jen „prodávající“) * upravují dle ustanovení § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.grammarlycz.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Prodávající je podnikatelem ve smyslu ust. § 420 občanského zákoníku.

1.3. Kupujícím je podnikatel (právnická či fyzická osoba) nebo soukromá osoba. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem, se záměrem tak činit soustavně za účelem dosažení zisku.

1.4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají před zněním obchodních podmínek přednost.

1.5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

1.6. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den uzavření smlouvy.

1.7 Předmětem prodeje je software dodávaný formou předplatného služeb Software as a Service (dále jen „SaaS“), nebo formou služeb související se správou a administrací a podobných (dále jen „služby“). Kompletní nabídka na webovém rozhraní je pro účely této smlouvy označována souhrnně jako „produkty“.

2. Kupní smlouva

2.1. Prezentace produktů umístěných na webovém rozhraní obsahuje jejich označení, jakož i popis hlavních vlastností produktů. Webové rozhraní obchodu obsahuje tyto informace o produktech včetně uvedení cen jednotlivých produktů. Ceny produktů jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny produktů zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.

2.2. Webové rozhraní obchodu neobsahuje informace o spojených s balením a dodáním produktů, protože většina nabízených produktů je doručována elektronicky. Pro případ, kdy je třeba produkt, dle jeho hmotné povahy, nebo dle požadavku kupujícího doručit fyzicky, je třeba individuálně sjednat náklady spojené s balením a dodáním produktů. Je nutná výslovná dohoda o těchto nákladech mezi prodávajícím a kupujícím; bez této dohody není kupní smlouva uzavřena.

2.3. Informace o produktech uváděné prodávajícím jsou závazné, s výjimkou zjevné chyby, např. když bude uvedená cena produktu zjevně chybná a nesprávná a výrazně se bude odlišovat od ceny srovnatelných produktů. O této skutečnosti bude prodávající obratem informovat kupujícího.

2.4. Jednotlivé kupní smlouvy se uzavírají na základě elektronických objednávek kupujícího, učiněných na webovém rozhraní obchodu. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím, za případné chyby při přenosu dat prodávající nenese odpovědnost. Kupující není oprávněn v objednávce měnit podmínky nabídky prodávajícího, byť by se jednalo o nepodstatné změny. Návrhem na uzavření smlouvy je kupujícím odeslaná objednávka; k uzavření kupní smlouvy v tomto případě dochází až doručením souhlasu prodávajícího (akceptace) kupujícímu s jeho návrhem.

2.5. Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil; v této fázi je kupujícímu dán prostor ke zjištění a opravování chyb vzniklých při zadávání dat před podáním objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

2.6. Prodávající si vyhrazuje právo nedodat objednané produkty v případě vyčerpání zásob, jejich nedostupnosti, zásadních změn na straně dodavatelů včetně neočekávaných změn cen nebo ztráty schopnosti prodávajícího plnit. O této skutečnosti vyrozumí prodávající kupujícího bez zbytečného odkladu.

2.7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

2.8. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že mu byly prodávajícím na jeho webové stránce a v těchto obchodních podmínkách poskytnuty veškeré povinné informace a sdělení dle ust. § 1811 a § 1820 občanského zákoníku.

3. Cena produktů a platební podmínky

3.1. Cenu produktů a případné náklady spojené s jejich dodáním dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  1. a) platební kartou v Pokladně webového rozhraní obchodu;
  2. b) bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 196839632/0300 vedený v CZK, nebo na účet prodávajícího č. 242091320/0300, vedený v EUR, (dále jen „účet prodávajícího“)

3.2. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené dodáním produktů.

3.3. V případě služeb SaaS je vždy uvedena délka předplatného. Kupující rozumí tomu, že doba předplatného je stanovena provozovatelem služeb SaaS a je tudíž splatná jednorázově a nevratná.

3.4 Prodávající může, na základě dohod s dodavateli smluvit výjimku, jak hromadně – například formou flexibilního předplatného, tak individuálně, avšak pouze za předpokladu využití případné cenové kompenzace na nákup obdobných služeb od stejného výrobce, dodavatele nebo poskytovatele služeb. Takto sjednané kompenzace jsou ponechány bez výjimky kreditním účtu prodávajícího a započteny v následující faktuře produktů od stejného výrobce, dodavatele nebo poskytovatele služeb.

3.5. V případě bezhotovostní platby platební kartou je kupní cena splatná ihned po uzavření kupní smlouvy platební branou ComGate. V případě bezhotovostní platby převodem je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.6. Případné slevy z ceny produktů poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

3.7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny produktů a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

3.8. Poskytovatelem platební brány je společnosti ComGate Payments, a.s. - platby kartou a platebními tlačítky bank se základním vysvětlením průběhu platby.
ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

4. Odpovědnost za vady, záruka, technická podpora

4.1. Záruky za produkty software a SaaS se řídí smlouvami výrobců software, resp. provozovatelů služeb SaaS. Tyto smlouvy vcházejí v platnost obvykle započetím jejich používání formou licenčních smluv, které kupující přijímá elektronicky. Obsahují přesné definice odpovědnosti za vady, ale i záruky a formu technické podpory. Prodávající plní roli zprostředkovatele prodeje produktů a nijak nevstupuje, ani nemůže vstupovat do licenční smlouvy na software nebo SaaS.

4.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že dodané produkty odpovídají kupní smlouvě, a to včetně odpovídajícího množství.

5. Další práva a povinnosti smluvních stran

5.1. Kupující nabývá oprávnění k používání služeb SaaS nebo čerpání služeb zaplacením celé kupní ceny produktů.

5.2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně ilustrací nabízených produktů) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

5.3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

5.4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 písm. e) občanského zákoníku.

5.5. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

6. Reklamace

6.1 Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady uplatňuje kupující v textové podobě prostřednictvím elektronické pošty na adrese prodávajícího info@grammarlycz.cz (dále jen „reklamace“). Reklamaci uplatňuje kupující bez zbytečného odkladu, nejpozději však do šesti (6) měsíců od dodání produktu.

6.2 Při reklamaci musí kupující poskytnout prodávajícímu veškerou dokumentaci a informace, které mu byly prodávajícím s produktem dodány či které souvisí s kupní smlouvou, na základě které je reklamace uplatňována.

6.3 Reklamace produktu kupujícím nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu produktu či plnit jiné závazky vůči prodávajícímu.

7. Ochrana osobních údajů

7.1. Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovány a uchovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

7.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a adresa pro doručení produktů, případně i další, které sdělil prodávajícímu v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

7.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu.

7.4. Kupující je oprávněn ke změně ve svých osobních údajích. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

7.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících produkty nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

7.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

7.7. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

7.8. Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení na elektronickou adresu, kterou prodávající získal v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy.

8. Doručování

8.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce.

8.2. Zpráva je doručena:

  1. a) v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem;
  2. b) v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem;
  3. c) v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít;
  4. d) v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty 10 dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl;
  5. e) doručováním prostřednictvím provozovatele poštovních služeb se rozumí také doručování prostřednictvím datové schránky.

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

9.2. Prodávající je oprávněn k prodeji produktů na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad prodávajícím jako prodejcem/dodavatelem výrobků a zboží na vnitřní trh a dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění provádí Česká obchodní inspekce jako orgán státní správy podřízený Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR. Více informací na www.coi.cz.

9.3. Spory vzniklé mezi prodávajícím a kupujícím řeší příslušné obecné soudu dle zákona o občanském soudním řízení. Prodávající bude přednostně usilovat o mimosoudní řešení sporů s kupujícím.

9.4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

9.5. Ostatní, v těchto obchodních podmínkách neuvedené, záležitosti se řídí zejména zák. č. 89/2012 Sb. občanským zákoníkem v platném znění, zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění.

9.6. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Medicomp s.r.o., Prouskova 1724, 511 01 Turnov, adresa elektronické pošty info@grammarlycz.cz, telefon +420 481 311 148

9.7. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2023.

Top